Woonwensenonderzoek 50plus Bernheze

BERNHEZE - Het Ouderen Overleg Bernheze (OOB) wil in de maand april 2017 een woonwensenonderzoek houden onder de ouderen in de gemeente Bernheze. Daarin wordt gevraagd naar de toekomstige woonsituatie. Dit onderzoek wordt gehouden in samenwerking met Bernheze Media, TOPonderzoek uit Horst, de ouderenorganisaties in de 5 kernen van Bernheze. De gemeente ondersteunt deze woonenquête. De doelgroep is 50plus. 

Wat is de aanleiding? En wat willen we bereiken?
Dit woonwensenonderzoek is een gevolg van de speerpunten die de werkgroep 'wonen voor ouderen' van het OOB medio vorig jaar heeft ingediend bij het college van onze gemeente. Dit in het kader van de opstelling van de gemeentelijke woonvisie 2016-2021. Eén van deze speerpunten is het doen van een diepteonderzoek onder de doelgroep 50plus en deze te bevragen naar hun persoonlijke woonbehoeften en woonwensen. Dit onderzoek sluit dan ook aan op de medio 2016 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie 2016-2021. Wat we willen we bereiken is bewustwording bij ouderen over hun toekomstige woonsituatie en de peilen wat de woonbehoeften en woonwensen zijn. 

Voor wie gaan we het doen?
Veel ouderen denken op tijd na over de vraag of hun huidige woonsituatie wel levensloopbestendig is. Dat wil zeggen is de woning voorbereid op toekomstig wonen, waarbij sprake kan zijn van grotere afhankelijkheid van anderen en minder mobiliteit in huis en daarbuiten. Toch blijken er ook ouderen te zijn die hierover pas gaan nadenken als zij -vaak onverwachts-  in een situatie van minder mobiliteit en grotere afhankelijkheid van derden terecht komen. 

Wat gaan we doen? En wanneer?
De vragenlijst in het woonwensenonderzoek richt zich op de huidige en toekomstige woonsituatie van ouderen (50plus). Met de beantwoording van deze vragen willen we graag inzicht krijgen hoe ouderen hierover denken en wat zij voor hun toekomstige woonsituatie belangrijk vinden. Het onderzoek vindt plaats van 6 tot 20 april. De uitkomst ervan wordt begin mei verwacht. 

Waarom en waarvoor gaan we het doen?
Het woonwensenonderzoek 50plus helpt ouderen over hun toekomstige woonsituatie na te gaan denken. Door zich meer bewust te worden van de situatie dat zonder aanpassingen van de woning of verhuizen naar een woning die toekomstbestendig (gemaakt) is, op een bepaald moment echt nodig is. Zoals een drempelloze woning die met mogelijke beperkingen in de toekomst rekening houdt. Wij rekenen op een grote respons van ouderen om aan dit onderzoek mee te doen. Dat maakt de uitkomst ervan representatief voor hoe ouderen over hun toekomstige woonsituatie nadenken, wat zij er van vinden en welke keuzes zij daarbij maken en wanneer. We hopen daarmee ook specifiek per kern een beeld te krijgen. De uitkomsten kunnen de gemeente helpen bij de invulling en concretisering van haar woonbeleid. 

Wie gaat het doen?
In wekelijkse oproepen in DeMooiBernhezeKrant en via andere lokale media worden inwoners ouder dan 50 jaar opgeroepen deel te nemen aan dit woonwensenonderzoek. Men kan zich aanmelden via www.tipmooibernheze.nlen na aanmelding krijgt men een mail met de vragenlijst.  Aan burgers die geen computer hebben of moeite denken te hebben met het invullen van de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden een papieren vragenlijst in te vullen. O.a. via de KBO-afdelingen en de ANBO wordt door een ouderenadviseur of andere vrijwilliger ondersteuning geboden. In dat geval wordt de papieren vragenlijst door deze digitaal verwerkt. 

Wat gaan we met de uitkomst van het woonwensenonderzoek doen?
De uitkomst van het woonwensenonderzoek wordt door de OOB-werkgroep samen met TOP onderzoek geanalyseerd en vertaald naar conclusies en aanbevelingen. Deze worden in het halfjaarlijkse overleg met de wethouders/portefeuillehouders wonen en zorg besproken in juni a.s. Om daarna te worden aangeboden als een advies van het Ouderen Overleg Bernheze aan het college en de gemeenteraad van Bernheze. Daarmee kunnen zij het beleid dat in de woonvisie is geformuleerd v.w.b. het wonen voor en door ouderen concreter maken en zo mogelijk of nodig bijsturen. 

De OOB-werkgroep 'wonen voor ouderen: Toon van Dijk, Jan Heijmans, Willy vd. Steijn en Henk Verschuur.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl